Uncategorized

David Wilkersons profeti

Denne profetien er 35 år gammel, men mer aktuell enn noen gang.

Vær rede til forfølgelse!

ENDETIDSPROFETI

ved David Wilkerson

Forbered dere på forfølgelse.

l april 1973 fikk David Wilkerson en visjon om kommende forfølgelser. 3 mnd. senere offentliggjorde han denne visjo­nen. De følgende punkter er hentet fra et lydbånd fra David Wilkersons budskap.

Budskapet er en alvorlig advarsel om at en forfølgelse står for døren, — en intens forfølgelse som vil komme over alle åndsfylte kristne. Vi må være forberedt på å bli hatet, forkastet, latterliggjort eller utsatt for annen ondskap.

Det er fem grusomme hendelser som vil komme til å ram­me Amerika og hele verden forøvrig:

A. Verdensomspennende depresjon

som er forårsaket av økonomiske kriser. Det er nå bare noen få velstandsår tilbake, — noen få år av overflod. Da vil det komme en økonomisk depresjon hvis omfang vi ikke kan fatte. Det vil begynne i Tyskland og spre seg til Japan og USA. Konserner vil gå konkurs, og kirker og misjons­organisasjoner vil komme i store vanskeligheter.

Vi trenger til i de følgende gode år å forberede oss for en omfattende økonomisk krise. Pass derfor på at din øko­nomi er iorden for å kunne tåle de kommende harde tider.

B. Naturen har veer.

Overnaturlige tegn og forandringer og verdensomspen­nende ulykker er naturens veer som blir hyppigere og mer intense ettersom vi nærmer oss opprettelsen av Guds kon­gedømme her på jorden. Jordskjelv, hungersnød (især i Kina, India og Russland). Verdens matforråd vil reduseres kraftig. Kosmiske stormer, tornadoer, haggelstormer, orka­ner og flodbølger vil komme i et slikt omfang at hele men­neskeheten må innrømme at denne verden er under en over­naturlig makt.

C. En flod av smuss og en dåp i elendighet i USA.

Pornografiske filmer vil bli vist på TV som nattprogram. Aviskjosker vil flyte over av ubeskrivelig smusslitteratur, og det vil bli tillatt pervers seksualundervisning i skolene.

Det vil en tid se ut for at denne smussbølge vil snu seg, men plutselig vil Satan øse ut en flod av råttenskap, råhet og smuss fra Helvete.

D. Opprør i hjemmene.

Det nye og altoverveldende ungdomsproblem i verden vil bli barns hat til sine foreldre. (Matt. 10,36) De unge vil ikke komme på talefot med sine foreldre, — de vil forråde dem, forakte dem, bedra dem og føre dem bak lyset. Dette opprøret vil bli verre enn narkotika, seksuelle utskeielser og alkohol. En nylig rapport om 5 tusen tenåringer i 12 store byer i USA viser at 45 % allerede hatet sine foreldre.

E. Forfølgelsesraseri mot alle som virkelig elsker den Herre Jesus Kristus

Joh. 15,18—20. Matteus 10,21—25.

Denne forfølgelse vil skille de sanne troende fra de falske. Det vil fremdeles være de som taler i tunger, men tjener Satan. Øksen ligger allerede ved foten av treet. Matt. 3,10. Hveten vil bli skilt fra klinten. Det er altfor mye synd i ånds-fylte kretser. Alle som lever med Gud i Jesus Kristus skal lide forfølgelse. Tim. 3,12.

Vi skal nå gå igjennom dette forfølgelses vannvidd i detaljer:

1. Forfølgelsesraseri på jorden.

Forfølgelsen av sanne Jesus tilbedere vil starte listig, men vil snart øke. Den Antikristelige ånd har allerede inntatt hjertene ti! mennesker i høye possisjoner. (Regjering og rettsvesen) Og dette vil spre seg til kirken, prester og mis­jonsorganisasjoner. Regjeringsorganer vil bestikke og skremme misjonærer, kirkesamfunn og kristne radio- og TV-sendinger.

2. Opprettelse av en verdenskirke.

En sammenslutning mellom liberale og ekumeniske pro­testanter.

De liberale og ekumeniske protestanter vil gå sammen med katolikkene i en super verdenskirke. Det hele vil be­gynne som et felles hjelpeorgan, men vil vokse til en poli­tisk sammenslutning. Den vil være sterkt sosialt engasjert. Det er bare i navnet den vil være åndelig. Men den vil bekjenne og benytte Jesu navn uten hensyn. Det vil være Antikrists ånd og dens karakter vil være politisk.

3. En rekke mystiske begivenheter.

Akkurat når det ser ut som om denne ekumeniske beve­gelse er nær ved å dø ut, vil Rom gi og motta konsesjon til og fra protestantene. (Protestantene vil ikke behøve å godkjenne Pavens åndelige autoritet, da han nærmest vil være et politisk overhode istedenfor åndelig.)

En hær av ugudelige antikristne mennesker vil nå for­søke å benytte denne sammenslutning av verdenskirken i politiske øyemed som en politisk maktfaktor. Den vil for­følge alle som nekter å bøye seg under deres politiske lederskap.

4. Homoseksuelle og Lesbiske

vil bli ønsket velkommen i denne Verdenskirken idet man hevder at man må forstå dem. De får oppmuntring til å fort­sette med sin unaturlige livsførsel (hvilket vil bli godtatt av dens ledere).

Homoseksuelle og lesbiske prester vil bli ordinert for disse grupper. De vil vinne ry som pioner-evangelister for disse forsømte minoriteter. Kristen barnelitteratur vil aner­kjenne denne levemåte som fullt ut normalt og kristent. Nakendans vil bli praktisert og tillatt i enkelte kirker som en kunstnerisk form for tilbedelse. Rom. 1,24—28.

5. Det okkulte vil bli praktisert av verdenskirken.

Satan vil bli fremstilt som et fantasibilde, — ingen skal behøve å frykte for ham. Prester vil bli imponert av det okulte, og de som ikke lever meget nær Jesus i de dager vil komme meget nær Djevelen. Superkirken vil ikke offent­lig akseptere okkultismen, men horoskoper, astrologi og spådomskunst vil bli godtatt og praktisert, l enkelte for­nemme og respektable kirker vil okkulte seanser til og med erstatte bønnemøter. (2. Kor. 11,14—15)

6. En Guddommelig åndelig kirke vil bli oprettet

av sanne Jesus tilbedere — som forener alle raser, klasser og alder, ja alle kirkesamfunn. Disse kristne vil få det inderligste forhold og samfunn med hverandre og med Jesus på grunn av forfølgelsene. De vil vokse i åndelig styrke og ikke være opptatt av hvilken menighet man til­hører, men samle seg om Jesus og Hans gjenkomst. Denne hellige kirken vil oppstå nesten usynlig etter som forfølgel­sene øker. Den vil også nesten være radikal i sin evangeli­sering. Den vil ha overnaturlig kraft til å få evangeliet ut til alle verdenshjørner.

7. Forfølgelse av katolske karismatikere.

De katolske karismatikere vil oppleve den verste av alle forfølgelser. Den katolske kirke vil snart ikke godkjenne den karismatiske bevegelse. Vi vil snart få se at Paven vil ta en negativ holdning. Den karismatiske bevegelse i den ka­tolske kirke vil bli en så mektig trussel (fornektelse av Pavens autoritet og tilbedelse av Jomfru Maria) at den vil bli mot­sagt og forfulgt av andre katolikker. Katolske karismatikere opplever at de har mer kristen kjærlighet og åndelig felles­skap med protestanter, — de vil samles i en ånd om den herre Jesus Kristus, åndens fylde og Jesu snarlige komme.

Disse kristne vil bli kalt fornyede kristne istedenfor kato­likker. Fellesskapet av protestanter og katolikker vil være basert på Faderen og Sønnen, — ikke på tungetalen.

8. Forfølgelse gjennom massemedia.

Kristne radio- og TV-programmer vil bli angrepet, for­fulgt og tvunget vekk fra programmene av sataniske kref­ter. Det vil bli streng kontroll og sensur, slik at ingen pro­grammer blir sendt uten tillatelse. (Johs. 9,4)

Hit i nr. 3 – 2007

9. Forfølgelse fra Hollywood.

Filmer vil spotte og latterliggjøre Jesu blod, kirken og prestene. Moralødeleggende okkultisme og spådomskunst vil bli forherliget og vekke oppsikt. Evangeliske kirker og forkynnere vil bli spesielt angrepet.

10. Forfølgelse gjennom TV-shows:

Det vil bli blasfemi, forfølgelser og latterliggjøring av de kristne og alt som er hellig. De kristne vil bli latterliggjort på TV og radio. Djevelen vil herliggjøres og umoral florere.

11. Forfølgelse gjennom skatter.

Det vil starte som en vanlig eiendomsskatt, men vil øke inntil kirkene er kommet i en fortvilet økonomisk situasjon. Regjeringene vil ha et kvelertak på kirkene.

12. Undergravning av kristen undervisning.

Politisk forfølgelse, finansielle problemer, student urolig­heter og mangel på respekt for ledere, liberale og guds-fornektende lærere som undergraver troen. Vær forberedt på vanskelige tider både økonomisk og åndelig.

13. Jesusbevegelsen vil snu seg.

Det vil bli en revulosjonær Jesus bevegelse.

Jesus bevegelsen vil stagnere og dens udisiplinerte etter­følgere vil gå tilbake til sitt tidligere liv med stoff, sex, etc.

Fårene vil bli skilt fra geitene — Jesus bevegelsen vil bli upopulær. Verden vil vende seg mot Kristus og forakte Ham. Eks. Hosianna — korsfest Ham. Matt. 21,9. 27,20—23.

Den første Jesusbegeistring snudde seg. Den samme folkemengde som tilba Ham ved å rope Hosianna, ropte siden bort fra Ham, korsfest Ham. De vendte seg mot Ham! Unge djeveltilbedere i USA har allerede startet «hat Kristus klubber» i skolene som hater Kristus og undertrykker Hans folk. Bli rede til forfølgelsene! Vær rede til motstand og til å bli stenet. Matt. 5,10—12. Jesus-folket vil bli spyttet på, Biblene vil bli tatt vekk og revet i stykker. De vil bli kalt ved alle slags navn. Jesus-folket vil enten skrumpe inn og for­nekte troen, eller stå sterkt, og vitne mot all opposisjon.

14. Åndelig vekkelse bak jern- og bambusteppe.

Gud vil for en kort tid utgyde sin ånd over alt kjød, Ap.gj. 2,17. Japanske og Koreanske kristne vil dra inn i Kina, Vest Tyskere vil dra inn i Øst Tyskland o.s.v.

Men etter en kort periode med frihet og åndelig oppvekkelse vil dørene plutselig bli stengt, og disse nasjoner vil bli kastet inn i forfølgelser. Disse bevegelser har allerede startet og vil bli fullført i vår generasjon.

15. En løgnkrig mot enhver sann Herrens tjener.

Alle disse ting vil få sin oppfyllelse i denne generasjonen, selv om ikke alt skjer med engang. Satan vil bruke listige angrep på Herrens sanne evangeliske tjenere. Frekke grup­per vil lyve på sanne kristne, forkynnere og pastorer. Misun­nelige og grove baktalelser fra Helvedes huler vil komme i mot Herrens vitner og deres hustruer som er tro i mot Herren. Hver sann åndsfylt kristen, også tenåringer, vil bli angrepet av frekkheten med løgn og sladder. Legioner av løgnånder vil anklage de kristne: Åpenb. 12,10—11. Ver­dens ende er kommet over oss.

Når disse tegn begynner å skje da løft deres hoder, for forløsningen stunder til Luk. 21,28.

Hva kan vi gjøre?

Hvordan kan vi gjøre det vi egentlig er satt til å gjøre når så mange går i mot Herren og så mange prøvelser kommer i mot oss? Skal vi gi opp? Nei! Gud har alt under kontroll. All natur er under Hans kontroll.    Dette er fødsels — smerter som vil øke etterhvert som fødselen av Guds rike kommer nær. Job. 37,10—12. Job. 38,8—11. Frykt ikke naturkreftene.

Når naturen løper løpsk så si: Det er min Gud som taler, Han kaller og iverksetter. Så bli rede! Endog Satan er under Hans kontroll. Job. 1,6—12. Job. 2,1—6. Satan kan ikke besette en person, eller ta bort deres tro på Gud uten at de selv vil det. Jak. 4,7. 2 Tim. 1,7. Rom. 8,28.

Arbeidsledigheten vil tilta, dollaren synke i kurs, bedrage­rier, bestikkelser, inflasjon, krig o.s.v. må komme. Men alt er under Guds kontroll. Se opp! Gled deg! Bli lykkelig! Gud har fremdeles kontrollen! Fremtiden er under Hans kontroll. Nasjoner er som dråper i et spann. Esai. 40,15—17. Han teller fremdeles hårene på vårt hode. Han ser fremdeles spurven falle. Hans løfter er fremdeles sanne.

Frykt er blasfemi! Gud har alt under kontroll. Er vi rede til forfølgelse? Jesus kommer og Han setter sitt hus i stand. Er jeg rede?

Hva skal vi gjøre?

Det kan være lett, etter å ha lest en slik profeti, å sette seg ned i håpløs passivitet for å vente på det uunngåelige – dommen, ødeleggel­sene, forfølgelsene…

Dette er imidlertid slett ikke en bibelsk holdning. Bibelen gir oss utallige eksempler på hvordan Gud advarer sitt folk gjennom profetier.

Svært ofte er det knyttet en beting­else til profetien. (Se f.eks. Jonas som ble sendt til Ninive.) Dommen vil bli opprettholdt dersom ikke Guds folk omvender seg.

Slik også med denne profe­tien fra David Wilkerson.

Den har blitt gitt som en advarsel til Guds folk med klar beskjed om hva som ligger foran oss om vi som kristne ikke omvender oss og tar Guds bud mer alvorlig. Måtte vi ikke slå oss til ro i fatalismens passivitet og ansvars­løshet. La oss heller bli stille innfor Gud og spørre Ham: “Herre, hva vil du at vi skal gjøre?” Mon Han ikke da vil tale fra 2.Krønikebok 7, 14-

“Når mitt folk, som er kalt med mitt navn, ydmyker seg og beder og søker mitt åsyn og vender seg om fra sine onde veier, så vil jeg høre fra himmelen og forlate deres synd og lege deres land.”

En slik legedom trenger Norge idag.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *